รูปแบบต่าง ๆ ของการออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งสนับสนุนการทำงาน การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออกแบบโรงงาน การเลือกทำเลที่ตั้งและชนิดของอาคาร ชนิดของผังโรงงาน ตลอดจนการวางแผนในการจัดการและบริหารโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย