11 1101 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-5)  

Mechanical Engineering Drawing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
              การเขียนตัวอักษรและตัวเลข มาตรฐานงานเขียนแบบ การเขียนแบบร่างมือเปล่า การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟฟิก การเขียนภาพฉายทรงกระบอกการให้ขนาด การหาค่าพิกัดความเผื่อในงานสวม การเขียนแบบเกลียวที่ใช้ในงานเขียนแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบภาพจำลอง 3