เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กหมุน ลักษณะคุณสมบัติของเครื่องจักรกลซิงโครนัส       การขนานเครื่องกำเนิดซิงโครนัส   คุณสมบัติการลัดวงจรของเครื่องจักรกลซิงโครนัส เครื่องจักรกลเหนี่ยวนำ คุณสมบัติมอเตอร์เหนี่ยวนำชนิดเฟสเดียวและหลายเฟส การป้องกันและการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับด้วยอุปกรณ์โซลิดสเตต  แนะนำมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้น