การเขียนตัวอักษรและตัวเลข มาตรฐานงานเขียนแบบ การเขียนแบบร่างมือเปล่า การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟฟิก การเขียนภาพฉายทรงกระบอก การให้ขนาด การหาค่าพิกัดความเผื่อในงานสวม การเขียนแบบเกลียวที่ใช้ในงานเขียนแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบภาพจำลอง 3 มิติ