การทดลองที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากำลัง ซึ่งสอดคล้องกับรายวิชา 12 4403 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากำลัง