13 3403   การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)

                 Quality Control

                  วิชาบังคับก่อน  :  13 2202 สถิติวิศวกรรม

การควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ นโยบายในการควบคุมคุณภาพ การนำหลักสถิติเข้าช่วยในการควบคุมกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ระบบการวัด การเก็บตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความน่าเชื่อถือในทางวิศวกรรมสำหรับการผลิต


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การบริหารคงคลัง การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต และการจัดลำดับการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรเพื่อการตัดสินใจ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิตและราคาของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ต้องการ การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานและกระบวนการที่ใช้ในการผลิต การพยากรณ์และการวิเคราะห์ตลาด การหาวัตถุดิบ การวิเคราะห์เพิร์ทซีพีเอ็ม สมดุลสายการประกอบ